Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana dat na první pohled

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje naleznete v části „Poznámka o odpovědném orgánu“ tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje shromažďují automaticky nebo s vaším souhlasem naše IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu vaše data používáme?

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno, že web bude poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
Pokud máte další otázky týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tuto webovou stránku, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.
To může být v. A. nakládat s IP adresami, kontaktními požadavky, meta a komunikačními údaji, smluvními údaji, kontaktními údaji, jmény, přístupem na webové stránky a dalšími údaji generovanými prostřednictvím webových stránek.
Externí hosting probíhá za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Náš hostitel (hostitelé) bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jejich povinností k plnění a bude se řídit našimi pokyny ve vztahu k těmto údajům.
Používáme následující hostitele:

Profihost GmbH
Expo Plaza 1
30539 Hannover

Vedení:
Marc Zocher
Dr Claus Boyens Daniel Hagemeier

Hannoverský rejstříkový soud HRB 222926
IČ DPH DE249338561

Telefon: +49 511 899555-10
Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně dat.

2. Hostování

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Externí hosting

Tento web je hostován externě. Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. E-mail: service@profihost.com

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.
Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

Poznámka o odpovědném orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:
Parkety Hinterseer GmbH
Hermann-Oberth-Str. 15
85640 Putzbrunn

Manažer:
Michael Hinterseer
Thomas Hinterseer

Fax: +49 (0) 89 456 89 41-29

DIČ: 143/821/14426
Identifikační číslo: DE 129433085
Mnichovský okresní soud HRB 85190

Telefon: +49 (0) 89 456 89 41-0
E-mail: muenchen@hinterseer.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě bude smazání provedeno, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR s tím, že zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR jsou zpracováno. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno také na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů je také založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje nutné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě článku 6 (1) (b) GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě článku 6 (1) (c) GDPR. Zpracování údajů může probíhat také na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Následující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Parkety Hinterseer GmbH
Sabine Klewer
Tabbertstr. 7
12459 Berlín

Telefon: +49 (0) 30 / 617761-46
E-mail: datenschutz@hinterseer.de

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných zemích, které nejsou bezpečné pro ochranu dat. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

Pokud jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. E nebo F GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků ( Námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou používány pro účely přímého marketingu (námitka podle čl. 21 odst. 2 DSGVO).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost nemá vliv na jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost dat

Údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, máte právo předat vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Informace, mazání a opravy

Máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů kdykoli v rámci příslušných zákonná ustanovení. V souvislosti s tímto a dalšími dotazy na téma osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na to, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.

Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitý veřejný zájem Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám posíláte jako provozovateli stránek, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám posíláte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud existuje povinnost zaslat nám vaše platební údaje (např. číslo účtu pro povolení inkasa) po uzavření zpoplatněné smlouvy, jsou tyto údaje nutné pro zpracování platby.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Při šifrované komunikaci nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr dat na tomto webu

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané "cookies". Cookies jsou malé datové balíčky a nepoškozují vaše koncové zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (trvalé cookies). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Cookies mohou pocházet od nás (cookies první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. cookies třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb od společností třetích stran v rámci webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie lze použít k vyhodnocení chování uživatelů nebo k reklamním účelům.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), uložené na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, probíhá zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Jaké soubory cookie a služby se na této webové stránce používají, můžete zjistit v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

Typ prohlížeče a verze prohlížeče
použitý operační systém
Adresa URL odkazujícího zdroje
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa
Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomu musí být zaznamenány protokolové soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, bude Vaše žádost včetně všech osobních údajů z ní vyplývajících (jméno, požadavek) uložena a zpracována za účelem vyřízení Vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

Používání chatbotů

Ke komunikaci s vámi používáme chatboty. Chatboti jsou schopni reagovat na vaše dotazy a další vstupy bez lidské pomoci. Za tímto účelem chatboti analyzují kromě vašich záznamů další data, aby mohli poskytnout vhodné odpovědi (např. jména, e-mailové adresy a další kontaktní údaje, zákaznická čísla a další identifikátory, objednávky a historie chatů). Kromě toho lze prostřednictvím chatbota zaznamenávat vaši IP adresu, soubory protokolu, informace o poloze a další metadata. Tato data jsou uložena na serverech poskytovatele chatbota.

Na základě shromážděných údajů lze vytvářet uživatelské profily. Kromě toho mohou být údaje použity k zobrazování zájmově orientované reklamy, pokud jsou splněny další zákonné podmínky (zejména souhlas). Za tímto účelem mohou být chatboti propojeni s analytickými a reklamními nástroji.

Shromážděná data lze také použít ke zlepšení našich chatbotů a jejich chování při odezvy (strojové učení).

Údaje, které zadáte v rámci komunikace, zůstanou u nás nebo u provozovatele chatbota, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel pro ukládání dat (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Právním základem pro používání chatbotů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je chatbot použit k zahájení nebo plnění smlouvy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Ve všech ostatních případech je použití založeno na našem oprávněném zájmu na co nejefektivnější komunikaci se zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Yalst (Visisoft)

Na tomto webu jsou technologie od Visisoft OHG, Schonenfahrerstr. 7 18057 Rostock (www.yalst.de) shromažďuje a ukládá anonymní údaje pro účely webové analýzy a pro provozování systému živého chatu pro zodpovězení žádostí o živou podporu. Z těchto anonymních údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. Mohou být použity soubory cookie. Cookies umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Pokud mají takto shromážděné informace osobní referenci, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu EUROCAMP na efektivní zákaznickou podporu a statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace, které v rámci vážení zájmů převažují.

Údaje shromážděné technologiemi yalst nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez samostatného souhlasu dotčené osoby. Abyste se vyhnuli ukládání souborů cookie yalst, můžete si svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby se do vašeho počítače v budoucnu již nemohly ukládat žádné soubory cookie nebo byly smazány soubory cookie, které již byly uloženy. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce na našich webových stránkách již nebude možné provádět. Proti shromažďování a uchovávání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna tím, že nám svou námitku zašlete neformálně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.

Případně můžete vznést námitku proti budoucímu shromažďování údajů společností Yalst tím, že budete mít sadu souborů cookie pro odhlášení, kterou můžete získat z následující webové stránky: https://www.yalst.de/datenschutz/
Prosím, nemažte tento opt-out cookie, dokud si přejete zachovat svou námitku.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na této webové stránce a používat další funkce na této stránce. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby pro uzavírání dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazány. Zákonná období uchování zůstávají nedotčena.

5. Sociální média

Facebook

Na této webové stránce jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale sesbíraná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Přehled prvků sociálních médií na Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Pokud je prvek sociální sítě aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Facebook. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně údajů Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na této webové stránce a používat další funkce na této stránce. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby pro uzavírání dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazány. Zákonná období uchování zůstávají nedotčena.

5. Sociální média

Facebook

Na této webové stránce jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale sesbíraná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Přehled prvků sociálních médií na Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Pokud je prvek sociální sítě aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Facebook. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně údajů Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Tento web používá prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na stránku na tomto webu, která obsahuje prvky LinkedIn, se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn bude informován, že jste navštívili tento web se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn dokáže přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je LinkedIn používá.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Tento web používá prvky sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z našich stránek obsahujících prvky z XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, žádné osobní údaje nejsou uloženy. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se hodnotí chování při používání.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Share naleznete v prohlášení o ochraně dat XING na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Na této webové stránce používáme prvky sociální sítě Pinterest provozované společností Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pokud vyvoláte stránku, která takový prvek obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Pinterest. Tento prvek sociálních médií přenáší data protokolu na server Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které také obsahují funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, jak Pinterest používáte a soubory cookie.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a použití údajů ze strany Pinterestu, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/ de/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Správce značek Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který můžeme použít k integraci sledovacích nebo statistických nástrojů a dalších technologií na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze pro správu a zobrazení přes něj integrovaných nástrojů. Správce značek Google však zaznamenává vaši IP adresu, kterou lze také přenést do mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Správce značek Google se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a snadné integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webu dostává různé údaje o používání, jako např B. Zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty v uživatelském ID a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webu.

Dále můžeme využít Google Analytics, např. Zaznamenávejte pohyby a kliknutí myši a posouvání. Kromě toho používá Google Analytics různé přístupy k modelování k doplnění zaznamenaných datových sad a pro analýzu dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP adresy

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracování vašich údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Můžete také zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Signály Google

Používáme signály Google. Když navštívíte naše webové stránky, Google Analytics zaznamenává mj. Vaše poloha, historie vyhledávání a historie YouTube a demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tyto údaje mohou být použity pro personalizovanou reklamu pomocí signálu Google. Pokud máte účet Google, data návštěvníka signálu Google budou propojena s vaším účtem Google a použita pro personalizovaná reklamní sdělení. Údaje se také používají k vytváření anonymních statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby mohla návštěvníkům webových stránek zobrazovat relevantní reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Měření elektronického obchodu Google Analytics

Tento web používá funkci „měření elektronického obchodu“ služby Google Analytics. Pomocí měření elektronického obchodu může provozovatel webu analyzovat nákupní chování návštěvníků webu za účelem zlepšení jejich online marketingových kampaní. Zaznamenávají se informace, jako jsou zadané objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zhlédnutí produktu po jeho zakoupení. Tato data může Google shrnout pod ID transakce, které je přiřazeno příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Google Ads

Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité hledané výrazy na Googlu (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílené reklamy zobrazovat na základě uživatelských dat (např. údaje o poloze a zájmech) dostupných od společnosti Google (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webu můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím proklikům.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Remarketing Google Ads

Tento web využívá funkce Google Ads Remarketing. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí Google Ads Remarketingu můžeme přiřadit lidi, kteří interagují s naší online nabídkou, ke konkrétním cílovým skupinám, abychom jim následně mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí Google Ads Remarketingu propojit s funkcemi Google napříč zařízeními. Tímto způsobem lze zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která vám byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovat i na jiném z vašich koncových zařízení (např. tablet nebo PC). .

Pokud máte účet Google, můžete vznést námitku proti personalizované reklamě pomocí následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace a předpisy o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Vytvoření cílové skupiny s porovnáním zákazníků

Pro tvorbu cílové skupiny využíváme mimo jiné srovnání zákazníků z Google Ads Remarketing. Přitom přenášíme určitá zákaznická data (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou dotčení zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazí se jim příslušná reklamní sdělení v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmail nebo ve vyhledávači).

Sledování konverzí Google

Tento web používá sledování konverzí Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí Google Conversion Tracking můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu bylo kliknuto, jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvlášť často. Tyto informace se používají ke generování statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nedostáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v předpisech společnosti Google o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google DoubleClick

Tento web používá funkce Google DoubleClick. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "DoubleClick").

DoubleClick se používá k zobrazování zájmově orientovaných reklam v reklamní síti Google. Pomocí služby DoubleClick lze reklamy přizpůsobit zájmům příslušného diváka. Naše reklama se například může zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google nebo v reklamních bannerech spojených se službou DoubleClick.

Aby bylo možné uživatelům zobrazovat zájmově orientovanou reklamu, musí služba DoubleClick rozpoznat příslušného diváka a umět mu přiřadit navštívené webové stránky, kliknutí a další informace o chování uživatelů. Za tímto účelem používá DoubleClick soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky zařízení). Shromážděné informace jsou spojeny do pseudonymního uživatelského profilu za účelem zobrazování zájmově orientované reklamy dotčenému uživateli.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o tom, jak vznést námitku proti reklamám zobrazovaným společností Google, naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/technologies/ads a https://adssettings.google.com/authenticated.

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Tento web používá k měření konverzí pixely akcí návštěvníků Facebooku/Meta. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale sesbíraná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek po jejich přesměrování na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotit efektivitu facebookových reklam pro účely statistiky a průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány Facebookem tak, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook data používal pro vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání údajů Facebooku (https://de-de.facebook. com/about/privacy/). To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na Facebook stránky i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách a předávány Facebooku pomocí zde popsaného nástroje, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování ze strany Facebooku po přeposlání není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění smlouvy naleznete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za vydávání informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečným způsobem v souladu se zákonem o ochraně údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku. Svá práva (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektů údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Funkci remarketingu „Vlastní publikum“ můžete také deaktivovat v sekci Nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat reklamu založenou na používání z Facebooku na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. zpravodaje

Údaje zpravodaje

Pokud byste chtěli dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že máte obdržení newsletteru souhlasí. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Ke zpracování newsletteru využíváme níže popsané poskytovatele služeb newsletteru.

Sendinblue

Tento web používá Sendinblue k zasílání newsletterů. Poskytovatelem je Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlín, Německo.

Sendinblue je služba, kterou lze mimo jiné využít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uloženy na serverech Sendinblue v Německu.

Analýza dat od Sendinblue

Pomocí Sendinblue je možné analyzovat naše newsletterové kampaně. Můžeme tedy např. Podívejte se například, zda byla otevřena zpráva s informačním bulletinem a na které odkazy, pokud nějaké, jste klikli. Můžeme tak mimo jiné určit, na které odkazy se klikalo obzvlášť často.

Můžeme také vidět, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité dříve definované akce (konverzní poměr). Můžeme např. B. rozpoznat, zda jste provedli nákup po kliknutí na newsletter.

Sendinblue nám také umožňuje rozdělit ("shluk") příjemce newsletteru do různých kategorií. Příjemci newsletteru mohou např. B. podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám.

Pokud si nepřejete být analyzováni Sendinblue, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě newsletteru.

Podrobné informace o funkcích Sendinblue naleznete na následujícím odkazu: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Právní základ

Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (článek 6 (1) (a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Doba uložení

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb newsletteru, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a poté, co se odhlásíte z newsletteru, budou vymazány z distribučního seznamu newsletteru. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu newsletterů, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru na černé listině, pokud je to nutné pro zamezení budoucího zasílání pošty. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na blacklistu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sendinblue na adrese: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.

Zpracování objednávky

Služba uzavřena. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

8. Pluginy a nástroje

YouTube s vylepšenou ochranou dat

Tento web obsahuje videa z webu YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu předtím, než zhlédnou video. Režim rozšířené ochrany dat však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa uložit na vaše koncové zařízení různé soubory cookie nebo použít srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se používají mj. slouží ke shromažďování statistik videa, zlepšování použitelnosti a předcházení pokusům o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
Více informací o ochraně dat na YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně dat na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (místní hosting)

Tyto stránky používají takzvané Google Fonts, které poskytuje Google, pro jednotné zobrazení písem. Písma Google se instalují lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Více informací o Google Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně dat společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Písma Adobe

Tento web používá webová písma od společnosti Adobe pro jednotné zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když navštívíte tuto webovou stránku, váš prohlížeč načte požadovaná písma přímo od Adobe, aby je mohl správně zobrazit na vašem zařízení. Váš prohlížeč naváže spojení se servery Adobe v USA. To dává společnosti Adobe vědět, že tato webová stránka byla otevřena prostřednictvím vaší IP adresy. Podle společnosti Adobe se při poskytování písem neukládají žádné soubory cookie.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na jednotném zobrazení typu písma na jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.adobe.com/cz/privacy/eudatatransfers.html. Další informace o Adobe Fonts naleznete na: https://www.adobe.com/cz/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na adrese: https://www.adobe.com/cz/privacy/policy.html.

Font Awesome (místní hosting)

Tato stránka používá Font Awesome pro jednotné zobrazení písem. Font Awesome je nainstalován lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Fonticons, Inc.
Další informace o Font Awesome naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Font Awesome na: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Google Maps, může Google používat Google Fonts za účelem jednotného zobrazení písem. Když vyvoláte Google Maps, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda zadávání dat na této webové stránce (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho návštěvník webu na webu stráví nebo pohyby myši uživatele). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.
Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v předpisech Google o ochraně osobních údajů a v podmínkách použití Google pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com /terms?hl=de .

Zendesk

Pro zpracování uživatelských dotazů používáme CRM systém Zendesk. Poskytovatelem je Zendesk, Inc., 1019 Market Street v San Franciscu, CA 94103 USA.
K rychlému a efektivnímu zpracování vašich požadavků používáme Zendesk. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Dotazy můžete zasílat pouze s uvedením své e-mailové adresy a bez uvedení jména.
Zprávy, které jsou nám adresovány, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud přestane platit účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Zendesk má závazná podniková pravidla (BCR) schválená irským úřadem pro ochranu údajů. Jedná se o závazné interní předpisy společnosti, které legitimizují předávání interních dat společnosti do třetích zemí mimo EU a EHP. Podrobnosti naleznete zde: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním vašeho požadavku prostřednictvím Zendesk, můžete s námi alternativně komunikovat e-mailem, telefonem nebo faxem.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Funkce chatu Zendesk

Naše webové stránky vám nabízejí možnost posílat nám zprávy prostřednictvím okna chatu. Funkce chatu poskytuje Zendesk. Pokud používáte toto okno chatu, ukládáme kromě zpráv chatu také vaši IP adresu. Vaše jméno není pro chat vyžadováno. zpracování objednávky Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

9. eCommerce a poskytovatelé plateb

Zpracování zákaznických a smluvních údajů

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o zákaznících a smlouvách k navázání, strukturování a změně našich smluvních vztahů. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo účtoval uživateli. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a uplynutí všech stávajících zákonných lhůt uchovávání. Zákonná období uchování zůstávají nedotčena.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedici zboží

Pokud si u nás objednáte zboží, předáme vaše osobní údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení a poskytovateli platebních služeb odpovědnému za zpracování platby. Zpřístupněny budou pouze údaje, které příslušný poskytovatel služeb potřebuje ke splnění svého úkolu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo podniknutí kroků před uzavřením smlouvy. Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu přepravní společnosti odpovědné za doručení, aby vás mohla e-mailem informovat o stavu zásilky. objednávka ; Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Přenos dat při uzavírání smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například bance odpovědné za zpracování plateb.

K žádnému dalšímu přenosu údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kreditní kontroly

V případě nákupu na účet nebo jiného způsobu platby, za který platíme předem, můžeme provést kontrolu kreditu (scoring). Za tímto účelem předáváme údaje, které jste zadali (např. jméno, adresa, věk nebo bankovní spojení) úvěrové agentuře. Na základě těchto údajů je stanovena pravděpodobnost selhání platby. Pokud existuje nadměrné riziko nezaplacení, můžeme příslušnou platební metodu odmítnout.

Kontrola bonity se provádí na základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a za účelem zamezení prodlení s platbou (oprávněný úrok podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl souhlas získán, je kontrola bonity provedena na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO); souhlas lze kdykoli odvolat.

Platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby třetích stran. Pokud u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) zpracuje poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smlouva a ustanovení o ochraně dat příslušného poskytovatele. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování smluv) a v zájmu co nejhladšího, nejpohodlnějšího a nejbezpečnějšího platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů článek 6 (1) (a) GDPR; Souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat.

Spolupracujeme se společností CrefoPay na zpracování všech platebních metod. CrefoPay je nabídka společností Creditreform a CrefoPayment GmbH & Co. KG.
Na tomto webu využíváme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

V našem internetovém obchodě můžete platit přes PayPal. Poté, co zvolíte PayPal jako způsob platby, budete přesměrováni na PayPal. Zde se můžete ověřit pomocí svého uživatelského jména a hesla PayPal. Pokud ještě nemáte PayPal účet, můžete se zaregistrovat u PayPal. V případě vrácení bude částka připsána na váš PayPal účet.

Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je nabízeno – „nákupem na účet“ přes PayPal, předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“), dále. PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je to nabízeno – „nákupem na účet“ přes PayPal. PayPal používá výsledek kontroly kreditu ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodování o poskytnutí příslušné platební metody. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Adresní údaje jsou mimo jiné zahrnuty do výpočtu hodnot skóre.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.
Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal:https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Nákup na účet

V našem internetovém obchodě můžete pohodlně platit fakturou. Po dokončení objednávky obdržíte bankovní spojení a zamýšlený účel e-mailem a na tištěné faktuře přiložené k dodávce. Převádějte prosím pouze na uvedený účet a uveďte prosím správně zamýšlený účel, aby mohly být platby přidělovány. Pokud se rozhodnete pro nákup na účet, budou vaše údaje (zejména vaše jméno a vaše kontaktní údaje) zaslány společnosti Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, která bude předána ke kontrole kreditu. Pokud tato kontrola nepřinese požadovaný výsledek, například proto, že údaje nelze jednoznačně přiřadit, automaticky vám nabídneme další dostupné způsoby platby. Informace podle čl. 14 DSGVO o zpracování dat ve společnosti Creditreform Boniversum GmbH naleznete zde: www.boniversum.de/EU-DSGVO.
V případě vrácení bude odpovídající částka připsána na bankovní účet, ze kterého jste provedli převod.

Inkaso

Za své nákupy můžete také pohodlně platit inkasem. Pokud zvolíte jako způsob platby inkaso, budete požádáni o zadání bankovních údajů. Potvrzením objednávky udělujete povolení k inkasu, které vás opravňuje k inkasu částky nákupu. Pokud se rozhodnete pro inkaso, mohou být vaše údaje (zejména vaše jméno a vaše kontaktní údaje) zaslány společnosti Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, která bude předána ke kontrole kreditu. Pokud tato kontrola nepřinese požadovaný výsledek, například proto, že údaje nelze jednoznačně přiřadit, automaticky vám nabídneme další dostupné způsoby platby. Informace podle čl. 14 GDPR o zpracování údajů ve společnosti Creditreform Boniversum GmbH naleznete zde: www.boniversum.de/EU-DSGVO.
V případě vrácení převedeme kreditní částku na bankovní účet uvedený při nákupu.

Kreditní karta

V našem internetovém obchodě můžete pohodlně a bezpečně platit kreditní kartou. Přijímáme následující kreditní karty: VISA a MasterCard. Během procesu nákupu vyberte příslušnou kartu a do příslušných polí zadejte požadované údaje. Údaje o kreditní kartě jsou přenášeny šifrovaně přes SSL. Poznáte to podle „https“ v adresním řádku vašeho prohlížeče na platebních stránkách. To znamená, že váš nákup kreditní kartou je u nás velmi bezpečný. Bezpečnostní procedura 3D-Secure kreditní karty se používá ke zvýšení bezpečnosti plateb kreditní kartou. Tento postup se nazývá Verified by VISA pro karty VISA a MasterCard Secure Code pro karty MasterCard. Pokud vaše kreditní karta podporuje 3D Secure, budete automaticky přesměrováni na webové stránky vaší banky. Zde můžete transakci potvrdit zadáním vašeho osobního SecureCode a vašeho hesla. Pokud jste ještě nezaregistrovali svou kreditní kartu pro proceduru 3D Secure, můžete tak učinit v rámci procesu platby. Po ověření 3D-Secure budete automaticky přesměrováni do obchodu. V případě vrácení bude odpovídající částka připsána na debetní kreditní kartu.

Platba předem

U nás můžete platit předem. Údaje o přenosu obdržíte na konci objednávky. Vaši objednávku zpracujeme a odešleme ihned po obdržení platby. V závislosti na bance může od vytvoření převodního příkazu do obdržení vaší platby trvat jeden až tři pracovní dny. Převádějte prosím pouze na uvedený účet a uveďte prosím správně zamýšlený účel, aby mohly být platby přidělovány. V případě vrácení bude odpovídající částka připsána na bankovní účet, ze kterého jste provedli převod.

CrefoPay

Platby jsou zpracovávány s pomocí poskytovatele platebních služeb CrefoPayment GmbH & Co. KG, Schlossstr. 20, 12163 Berlin (dále jen „CrefoPay“), kterému předáváme vaše osobní údaje poskytnuté při objednávkovém procesu a informace o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 b) DSGVO. Vaše údaje budou předány CrefoPay pouze za účelem zpracování plateb a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný. Aktuálně platné pokyny CrefoPay na ochranu údajů naleznete na https://media.crefopay.de/files/AGBs_und_Datenschutz guidelines.pdf

10. Audio a video konference

Zpracování dat

Pro komunikaci s našimi zákazníky používáme mimo jiné nástroje pro online konference. Konkrétní nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím video nebo audiokonference přes internet, budou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány námi a poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje. Konferenční nástroje shromažďují všechna data, která poskytujete/používáte k používání nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Dále konferenční nástroje zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s procesem komunikace (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje, které jsou potřebné pro zpracování online komunikace. Patří sem zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verze operačního systému, verze klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení.

Pokud je obsah vyměňován, nahráván nebo poskytován jakýmkoli jiným způsobem v rámci nástroje, ukládá se také na servery poskytovatelů nástrojů. Takový obsah zahrnuje mimo jiné cloudové nahrávky, chat/okamžité zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace sdílené při používání Služby.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plný vliv na operace zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování dat konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně dat používaných nástrojů, která jsme uvedli pod tímto textem.

Účel a právní základy

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Dále použití nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl požádán o souhlas, budou příslušné nástroje použity na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou vymazány z našich systémů, jakmile nás požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat. Uložené soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich dat, která jsou uchovávána provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti kontaktujte přímo provozovatele konferenčních nástrojů.
Použité konferenční nástroje
Používáme následující konferenční nástroje:

Microsoft Teams

Používáme Microsoft Teams. Poskytovatelem je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Podrobnosti o zpracování dat naleznete v prohlášení o ochraně dat Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

11. Vlastní služby

Zpracování údajů žadatele

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu žádosti. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete přihlášku, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady k přihlášce, poznámky z přijímacích pohovorů atd.), pokud to bude nutné pro rozhodnutí o navázání pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zahájení obecné smlouvy) a – pokud jste udělili souhlas – článek 6 odst. 1 písm. . Souhlas lze kdykoliv odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.
Pokud bude žádost úspěšná, budou údaje, které zadáte, uloženy v našich systémech pro zpracování údajů na základě § 26 BDSG a článku 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovněprávního vztahu.

Doba uchování údajů

Pokud vám nebudeme moci nabídnout pracovní místo, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo zpracovávat údaje, které jste nám předali, na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které budou u nás uchovávány po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podání žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data budou poté vymazána a fyzické aplikační dokumenty budou zničeny. Úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou vymazány pouze v případě, že již nebude platit účel dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může také dojít, pokud jste k tomu dali svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) nebo pokud smazání brání zákonné povinnosti uchovávání.

Zařazení do skupiny žadatelů

Pokud vám neuděláme pracovní nabídku, může být možnost zařadit vás do naší skupiny uchazečů. Pokud budete přijati, všechny dokumenty a informace z přihlášky budou převedeny do fondu žadatelů, abyste mohli být kontaktováni, pokud budou vhodná volná místa.

Zařazení do skupiny žadatelů probíhá výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Poskytnutí vašeho souhlasu je dobrovolné a nemá žádnou souvislost s probíhajícím procesem žádosti. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V tomto případě budou údaje nenávratně vymazány z fondu žadatelů, pokud neexistují žádné právní důvody pro jejich uchovávání.
Údaje z fondu žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Vaše práva

Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů), máte právo proti zpracování kdykoli vznést námitku. Námitku lze podat neformálně, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na datenschutz@hinterseer.de.

Další práva

V souvislosti se zpracováním vašich údajů máte následující další práva:

právo na informace
právo na opravu a výmaz
právo na omezení zpracování
právo na přenositelnost údajů
právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů
Otázky týkající se ochrany údajů a kontaktních osob
Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, požadujete-li informace, opravu, blokování nebo výmaz údajů nebo chcete-li odvolat svůj souhlas a máte-li jakékoli další problémy nebo dotazy týkající se ochrany údajů , kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

Parkety Hinterseer GmbH
Sabine Klewer
Tabbertstr. 7
12459 Berlín
Tel. 030 617761-46
datenschutz@hinterseer.de
Stav: leden 2023